Yuriy Matsiyevsky: Revolutionary Outcomes in Hybrid Regimes: the Case of Ukraine